استعلام از دستگاه‏ های اجرایی جهت معرفی طرح ‏ها/پروژه‏ های اجرا شده در قالب قراردادهای مشارکتی

استعلام از دستگاه‏ های اجرایی جهت معرفی طرح ‏ها/پروژه‏ های اجرا شده در قالب قراردادهای مشارکتی

استعلام از دستگاه‏ های اجرایی جهت معرفی طرح ‏ها/پروژه‏ های اجرا شده در قالب قراردادهای مشارکتی 

با توجه به ابلاغ دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغی به شماره 374829 مورخ 27/11/94 مبنی بر لزوم استفاده از ظرفیت مشارکت بخش خصوصی و تعیین اولویت‏ها برای مشارکت با بخش غیردولتی، از دستگاه‏های اجرایی درخواست می‏شود در صورت تمایل سوابق فعالیت‏های انجام گرفته در خصوص پروژههای مشارکتی با بخش غیردولتی را از طریق کاربرگ اعلام نمایند.