بر اساس بند (هـ) ماده (5) دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران ) یکی از اقدامات کمیسیون شامل «نظارت و پایش کلان بر اجرای طرح‌های مشارکتی و تدوین الگوها و چارچوب‌ها، دستورالعمل قیمت‌گذاری و سایر مستندات موردنیاز جهت پیشبرد طرح‌های مشارکتی» است.

نظارت و پایش کلان کمیسیون بر طرح‌های مشارکتی عمدتا از طریق گزارش‌های دریافتی از دستگاه اجرایی انجام می‌شود. در این فرایند دستگاه‌های اجرایی موظف به ارسال سه نوع گزارش به شرح زیر هستند:

  1. گزارش انعقاد قرارداد

    دستگاه اجرایی موظف است پس از گذشت حداکثر 6 ماه از تاریخ دریافت گواهی مشارکت، گزارش انعقاد قرارداد با مشارکت‌کننده را به دبیرخانه ارسال نماید. در غیراین‌صورت گواهی باطل و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. این گزارش باید منضم به نسخه‌ای از قرارداد امضاشده به همراه کلیه پیوست‌ها از جمله پیوست تعرفه، کارمزد و پیوست امنیتی طرح باشد.

  2. گزارش‌های پیشرفت شش‌‌ماهه

    دستگاه اجرایی موظف است مطابق با طرح کسب‌وکار ارائه‌شده، از زمان انعقاد قرارداد تا پایان آن در فواصل زمانی شش‌ماهه گزارش‌هایی مبنی بر شرح وضعیت و پیشرفت طرح به دبیرخانه ارسال کند. سرفصل‌های گزارش بسته به مرحله طرح (طراحی، پیاده‌سازی و یا بهره‌برداری) متفاوت و بر اساس طرح کسب‌وکار و پیوست‌های آن خواهد بود.

  3. گزارش اتمام قرارداد

    دستگاه اجرایی موظف است پس از اتمام قرارداد مشارکتی، گزارشی به دبیرخانه ارسال کند.