فهرستی که در این بخش آمده، تنها با هدف فراهم آوردن زمینه فعالیت سازنده و سودمند بخش غیردولتی در این عرصه و آشنایی مقدماتی نهادهای نیازمند اینگونه خدمات با آنهاست. لذا این اطلاع رسانی نباید به منزله تأیید صلاحیت ایشان از سوی کمیسیون توسعه دولت الکترونیک یا فرض بر دارابودن هرگونه پروانه یا گواهی فعالیت در حوزه‏های ذی ربط انگاشته شود و ضروری است در تعاملات فی ما بین، پیشاپیش ملاحظات قانونی، مقرراتی و قراردادی مدنظر قرار گیرد. 

 

 • شرکت ارتباطات پرشیا
 • شرکت بهینه‌سازان ارتباطات و اطلاعات داناپژوه
 • شرکت فن آوران اطلاعات بهاران
 • شرکت فناوری اطلاعات هم‌سو
 • شرکت کهکشان مشاور
 • شرکت مشاورین بهبود روش‌ها و سامانه مبنا
 • شرکت مشاورین نگاه شگرف (منش)
 • شرکت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
 • شرکت مهندسی مشاور حاسب سیستم
 • شرکت مهندسی نرم افزار گلستان
 • شرکت نرم افزاري سما سامانه
 • شرکت یزد تکفا