بر اساس وظایف و مأموریت‌های اشاره‌شده در دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران خدمات زیر توسط کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی ارائه می‌شود.

ارزیابی پیشنهاد طرح‌ها

بنابر تبصره (2) ماده (5) دستورالعمل مذکور «دبیرخانه کمیسیون (سازمان فناوری اطلاعات ایران) با استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور معتبر موظف است طرح کسب‌وکار (BP) مشارکت و سایر ضوابط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست بررسی نماید و جهت صدور گواهی در کمیسیون/ کارگروه تخصصی طرح نماید.»

بر این اساس فرایند ارزیابی پیشنهاد طرح‌ها در این دبیرخانه به‌صورت زیر پیش‌بینی شده است.


نظارت و پایش کلان

بر اساس بند (هـ) ماده (5) دستورالعمل مذکور یکی از اقدامات کمیسیون شامل «نظارت و پایش کلان بر اجرای طرح‌های مشارکتی و تدوین الگوها و چارچوب‌ها، دستورالعمل قیمت‌گذاری و سایر مستندات موردنیاز جهت پیشبرد طرح‌های مشارکتی» است.

بر این اساس فرایند نظارت و پایش کلان در این دبیرخانه پیش‌بینی شده است.


اعطای گواهی مشارکت

بر اساس ماده (2) دستورالعمل مذکور «دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با شناسایی زمینه‌های مشارکت، از بین خدمات اعلام‌شده توسط کمیسیون نسبت به تعریف طرح، انجام امکان‌سنجی، مطالعه اولیه، تهیه درخواست برای پیشنهاد (RFP)، انتخاب مشارکت‌کننده و سایر ملزومات را با رعایت قانون برگزاری مناقصات و رعایت مقررات مربوط به مزایده مندرج در آیین‌نامه معاملات دولتی، جهت دریافت گواهی مشارکت از کمیسیون اقدام نمایند. این روش نافی سایر روش‌های مندرج در سایر قوانین و مقررات نمی‌باشد و دستگاه‌های اجرایی حسب صلاحدید می‌توانند از این روش استفاده نمایند.»

بر این اساس فرایند اعطای گواهی مشارکت در این دبیرخانه پیش‌بینی شده است.


تدوین پیش‌نویس مدل قیمت‌گذاری جهت تصویب

بر اساس بند (هـ) ماده (5) دستورالعمل مذکور یکی از اقدامات کمیسیون شامل «نظارت و پایش کلان بر اجرای طرح‌های مشارکتی و تدوین الگوها و چارچوب‌ها، دستورالعمل قیمت‌گذاری و سایر مستندات موردنیاز جهت پیشبرد طرح‌های مشارکتی» است.

بر این اساس فرایند تدوین پیش‌نویس مدل در این دبیرخانه پیش‌بینی شده است.


احراز صلاحیت مشاوران

بر اساس تبصره (1) ماده (5) دستورالعمل مذکور «گواهی مشارکت برای طرح‌هایی صادر می‌شود که طرح مشارکت شامل طرح کسب‌وکار (BP) توسط مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات تهیه شود و یا توسط دستگاه اجرایی مربوط تدوین و به تائید مشاور دارای صلاحیت در حوزه فناوری اطلاعات برسد.»

همچنین بر اساس تبصره (2) همین ماده «دبیرخانه کمیسیون (سازمان فناوری اطلاعات) با استفاده از ظرفیت شرکت‌های مشاور معتبر موظف است طرح کسب‌وکار (BP) مشارکت و سایر ضوبط و ملاحظات ابلاغی را برای این اقدامات حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست بررسی نماید و جهت صدور گواهی در کمیسیون/ کارگروه تخصصی طرح نماید.»

بر این اساس فرایند احراز صلاحیت مشاوران در این دبیرخانه پیش‌بینی شده است.


خدمات آموزشی و ترویجی

دبیرخانه طرح‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای عمل به وظایف خود اقدام به ارائه خدمات در حوزه آموزش و ترویج مفاهیم و دانش‌های مرتبط می‌نماید. برگزاری نشست‌های پرسش‌ و پاسخ و نشست‌های توجیهی از این جمله است.