تعرفه خدمت ثبت، به هنگام سازی و نگهداری پرونده الکترونیکی سلامت

تعرفه خدمت ثبت، به هنگام سازی و نگهداری پرونده الکترونیکی سلامت

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 252 مورخ 10/11/1395 پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در خصوص تعرفـه خـدمت ثبـت، بـه هنگـامسـازي و نگهداري پرونده الکترونیکی سلامت که بر اساس هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با دبیرخانه کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی شوراي اجرایی فناوري اطلاعات به سازمان ارائه شده بود، بررسی و تصویب کرد.

دانلود