دولت الکترونیکی به به‌کارگیری کاربردهای فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی به همراه تغییرات سازمانی و مهارت‌های جدید در اداره جامعه با هدف بهبود خدمات عمومی و فرایندهای دموکراتیک و حمایت بهتر از تدابیر عمومی گفته می‌شود. دولت الکترونیکی شامل علوم مختلفی مانند اداره جامعه، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد و راهبری عمومی، علوم مرتبط با فناوری‌های اجتماعی و غیره است. هر یک از این علوم خود از دو بخش اصلی روش‌ها و دانش فنی تولید سیستم‌های خدمات عمومی، و سازوکارهای دولتی اجرایی‌شدن آن‌ها تشکیل می‌شود.
استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی در قالب قراردادهای مشارکتی جهت ارائه خدمات دولت الکترونیکی پدیده نسبتاً جدیدی در دنیا است. مشارکت در خدمات دولت الکترونیکی یک قرارداد قانونی قابل‌اجرا بین نهادهای بخش خصوصی و دولتی یک کشور که در آن بخش خصوصی با صرف منابع خود ازجمله منابع مالی، فنی، زمان، خوش‌نامی و غیره، خدمات عمومی الکترونیکی موردنظر دولت را ارائه نموده و در مقابل برخی مخاطره‌های ارائه خدمت و دریافتی‌های در قابل عملکرد خود پاسخ‌گو است.

در ایران بر اساس ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب ششمین جلسه شورا عالی فناوری اطلاعات کشور دبیرخانه طرح‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران متولی این امر است. سند ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی توسط رییس‌جمهور در تاریخ 11/06/1393 جهت اجرا به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. بر اساس این مصوبه،‌ به‌منظور ايجاد هماهنگي اجرايي و فني بين دستگاه‌هاي اجرايي، كليه پروژه‌‌ها، طرح‌ها و الزامات مرتبط با توسعه خدمات الكترونيكي دولت در «كميسيون توسعه دولت الكترونيكي» شورای عالی فناوري اطلاعات بررسي و ارزيابي می‌شود. دبير اين شورا، مسئول توسعه دولت الكترونيكي در كل كشور، حصول يكپارچگي نظام اطلاعات دولت الكترونيكي، اعمال هماهنگي فني و اجرايي در تبادل اطلاعات، پايگاه‌هاي اطلاعاتي كشور و خدمات الكترونيكي دستگاه‌هاي اجرايي تعيين شده است.

بر اساس ماده (3) این مصوبه، ترکیب اعضای «کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی» به‌صورت زیر است:

 1. معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئیس‌جمهور (به‌عنوان رئيس)
 2. رئيس سازمان فناوري اطلاعات ايران (نایب‌رئیس)
 3. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردي رئیس‌جمهور
 4. معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور
 5. وزارت اطلاعات
 6. وزارت امور اقتصادي و دارايی
 7. وزارت كشور
 8. وزارت دادگستري
 9. معاونت مرتبط با موضوع معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس‌جمهور
 10. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
 11. سازمان ثبت احوال كشور
 12. شركت پست جمهوري اسلامی ايران
 13. بانك مركزي جمهوري اسلامی ايران
 14. دبير شوراي سیاست‌گذاری گواهی الكترونيك كشور
 15. رؤساي كارگروه‌هاي چهارده‌گانه خوشه‌هاي خدمات به‌تناسب موضوع
 16. رييس كانون دفاتر خدمات پيشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی كشور
 17. دو نفر متخصص فناوري اطلاعات و يك نفر نماينده صنف مربوطه به انتخاب دبير شوراي عالی فناوري اطلاعات
 18. معاون مربوطه در سازمان فناوري اطلاعات ايران (دبير كميسيون)


این کمیسیون در یازدهمین جلسه خود مورخ 15/10/1394 در راستاي اجراي رديف‌هاي (3)، (13)، (20) و (22) سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 29/11/1392 و اعمال مواد (7) و (12) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 27/02/1394، ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 06/12/1393، بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389، مواد (8) و (17) آيين‌نامه توسعه و گسترش کاربري فناوري اطلاعات مصوب هیئت‌وزیران به شماره 89604/ت52333 هـ مورخ 11/07/1394 و ماده (15) ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الکترونيکي مصوب شوراي عالي فناوري اطلاعات ابلاغي به شماره 145/200 مورخ 1393/11/06، «دستورالعمل مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رسانده است.

دبیرخانه مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی (خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران به استناد تبصره (2) ماده (5) این دستورالعمل در سازمان فناوری اطلاعات ایران شکل گرفته است.