مصوبه دوم جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ گردید.

مصوبه دوم جلسه یازدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغ گردید.

مصوبه دوم جلسه یازدهم مورخ 28/1/1396 شورای اجرایی فناوری اطلاعات  با عنوان " دستور العمل مشارکت بخش غیر دولتی(خصوصی و تعاونی) در ارائه خدمات الکترونیکی دولت جمهوری اسلامی ایران که طی نامه شماره1035/200 مورخ 27/1/1397 به تایید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجرا ابلاغ گردید.

این دستورالعمل در راستای اجرای ردیف های (3)،(13)،(20) و (22) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی 1392/11/29 و اعمال موارد (7) و (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/27، ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) مصوب1393/12/06 بند (ب) ماده (214) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 مواد (8) و (17) آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات مصوب هیات وزیران به شماره 89604/ت52333ه مورخ 1394/07/11 و ماده (15) ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی مصوب شورای اجرایی فناوری اطلاعات ابلاغی به شماره 200/145 مورخ 1393/06/11 در جهت تسهیل مشارکت بخش خصوصی در پیاده سازی خدمات الکترونیکی، ایجاد روشی نظامند و شفاف با هدف ایجاد فرصت و رفتار برابر در قبال بخش غیر دولتی(بخش خصوصی و تعاونی) و رقابت پذیر توام با استفاده بهینه از منابع مالی، مسوولیت پذیری طرفین مشارکت، کاهش مخاطرات قراردادهای مشارکتی و نیز صیانت از حقوق مصرف کننده ها در حوزه دولت الکترونیکی، تدوین شده است.

جهت دانلود متن مصوبه کلیک کنید.