آیین نامه اجرایی تبصره "19" ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین نامه اجرایی تبصره "19" ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور

آیین نامه اجرایی تبصره "19" ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور تصویب شد.

هیئت وزیران در جلسه 1397/3/13 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد تبصره "19" ماده واحده قانون سال 1397 کل کشور، آیین نامه اجرایی تبصره یاد شده را تصویب کرد.

جهت مشاهده متن آیین نامه کلیک کنید.