تعویق همایش

 تعویق همایش

همایش مشارکت عمومی خصوصی واگذاری خدمات الکترونیکی به تعویق افتاد

به منظور اجرای بهتر و هماهنگی‌ بیشتر، همایش ملی مشارکت عمومی خصوصی واگذاری خدمات الکترونیکی تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

تاریخ برگزاری آن متعاقباً از طریق همین وب‌سایت و وب‌سایت همایش اطلاع رسانی خواهد شد .