دوره های آموزشی

مفاهیم پایه و مبای مشارکت عمومی خصوصی

بررسی قوانین و مقررات مشارکت عمومی خصوصی

مهارت های مدیریتی مدیران پروژه های مشارکت عمومی خصوصی (بخش اول)

مهارت های مدیریتی مدیران پروژه های مشارکت عمومی خصوصی (بخش دوم)

شناسایی و تخصیص ریسک پروژه های مشارکت عمومی خصوصی

تامین مالی پروژه‌های مشارکت عمومی خصوصی

همایش مشارکت عمومی خصوصی و ظرفیت سازمان توسعه ای در ارائه خدمات الکترونیکی

سخنرانی جناب آقای مهندس باقری اصل

سخنرانی جناب آقای اثنی‌عشری

سخنرانی جناب آقای عبده تبریزی

تجارب موردی(مهندس اربابی-شرکت سپندار)

تجارب موردی(دکتر جوانمردی-شرکت فناپ)

ویدئوها

متن سخنرانی رییس محترم جمهور در مراسم رای اعتماد کابینه دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی مورخ 1396/05/24 درخصوص ضرورت استفاده از مشارکت بخش خصوصی و اصلاح نظام قيمت گذاری